29.10.2023

ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УКАЗВА на секционните избирателни комисии

По повод постъпили запитвания Централната избирателна комисия УКАЗВА: 

Когато избирател при гласуване е поставил бюлетините една върху друга и след като отбележи своя глас върху долната бюлетина се забелязва отпечатък или следа, гласът в тази бюлетина Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН и се преброява по правилата за действителни гласове.

При отпечатък, следа или зацапване, получено от мастилото на печатите, които се поставят на гърба на бюлетината, или от химикала, с който е отбелязан вотът, СИК отчита гласа в тази бюлетина като ДЕЙСТВИТЕЛЕН по правилата за действителни гласове.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 28.10.2023г. от 17.00 часа

27.10.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 27.10.2023г. от 17.00 часа

26.10.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 26.10.2023г. от 18.00 часа

25.10.2023

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден При гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден При гласуване с хартиени бюлетини

25.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Харманли уведомява заинтересованите лица, че съгласно постъпило писмо от Общинска администрация Харманли, с което уведомяват, че не са постъпили необходимия брой заявления в срока и условията, указани в чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение №2599-МИ от 05 октомври 2023 г. на ЦИК от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, поради което на територията на община Харманли не се образува секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. 

25.10.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 25.10.2023г. от 17.00 часа

24.10.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 24.10.2023г. от 17.00 часа

23.10.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 23.10.2023г. от 18.00 часа

22.10.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 22.10.2023г. от 13.30 часа

21.10.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 21.10.2023г. от 16.30 часа

18.10.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 18.10.2023г. от 17.00 часа

17.10.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 17.10.2023г. от 17.00 часа

16.10.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 16.10.2023г. от 18.00 часа

16.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ,КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Регистрацията за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. е уредена съгласно Решение №2664-МИ/13.10.2023г. на ЦИК.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък - на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Той се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът - Приложение към Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК може да изтеглите от тук.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Списъкът  се подписва и предава до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. включително на Общинска избирателна комисия Харманли  от представляващия партията, коалицията  или от изрично упълномощени от тях лица.

Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Електронният списък на упълномощените представители в EXCEL формат може да изтеглите от тук.

Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция или упълномощено от него лице. Представителите на инициативния комитет се легитимират с пълномощно подписано от представляващото инициативния комитет лице.

15.10.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 15.10.2023г. от 17.00 часа

13.10.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 13.10.2023г. от 17.00 часа

13.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Харманли уведомява политическите партии, коалиции и инициативни комитети, участващи в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., че застъпниците се регистрират  в ОИК-Харманли по реда на Решение №2594-МИ от 04.10.2023 г. на ЦИК чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение №72-МИ от изборните книжа), подадено до 17:00 ч. на 28 октомври 2023 г. Към заявлението задължително се прилага списък на лицата-на хартиен носител и на технически носител, както и декларация от лицата (Приложение №74-МИ от изборните книжа). Заместващите застъпници се регистрират чрез предложение по образец (Приложение №73-МИ от изборните книжа), подадено до 17:00 ч. на 28 октомври 2023 г. 

В изборния ден застъпниците са длъжни да носят отличителния знак, утвърден с Решение №2173-МИ от 1 септември 2023 г на ЦИК.

ВАЖНО! Застъпникът не може да бъде кандидат, наблюдател, представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, член на инициативен комитет, анкетьор, лице за поддръжка на техническо устройство за машинно гласуване или да участва в изборите в друго подобно качество. Застъпникът не може да бъде придружител.

13.10.2023

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Общинска избирателна комисия-Харманли уведомява заинтересованите лица ,че обучението на членовете на секционните избирателни комисии ,назначени за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. ,ще се проведе на 22.10.2023г. /неделя/ в сградата на НЧ"Дружба", с адрес:гр.Харманли ,бул.България "№36А ,от 11.00 часа.

12.10.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия -Харманли е насрочено за 12.10.2023г. от 18.00 часа

10.10.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 10.10.2023г. от 18.00 часа

10.10.2023

ПРЕДПЕЧАТНИ ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

09.10.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 09.10.2023г. от 17.00 часа

08.10.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 08.10.2023г. от 16.30 часа

04.10.2023

Съобщение

В изпълнение на т.15 от Решение№2545-МИ от 29.09.2023г. на ЦИК и Решение№86-МИ от 03.10.2023г. на ОИК-Харманли,съобщаваме ,че избирателна секция №263300022 с адрес:гр.Харманли ,ул."Петко Каравелов"№4-сградата на "Център за административно обслужване на община Харманли " е определена за гласуване на лица с увреждания на зрението или затруднение с придвижването.

 Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да правят заявки за помощ в периода от 03.10.2023г. до 29.10.2023г. на адрес:гр.Харманли ,ул."П.Каравелов"№4,сградата на "Център за административно обслужване на община Харманли" или на следните телефони:0373 82263,0894 637 169,0886 995 096

04.10.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 04.10.2023г. от 18.00 часа

03.10.2023

Съобщение

Във връзка с решение №83-МИ от 02.10.2023г. на ОИК-Харманли,приложенията от 1 до 20 към решението не се обявяват.

03.10.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 03.10.2023г. от 18.00 часа

02.10.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 02.10.2023г. от 18.00 часа

29.09.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 29.09.2023г. от 17.00 часа

28.09.2023

Предстоящо заседание

Заседание на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 28.09.2023г. от 18.00 часа

26.09.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия -Харманли е насрочено за 26.09.2023г. от 18.00 часа

26.09.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия -Харманли е насрочено за 25.09.2023г. от 18.00 часа

25.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Харманли уведомява обществеността , че с Решение № 2469-МИ от 19 септември 2023 г. са приети  условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

         Съгласно същото решение на ЦИК:

І. Общи правила относно условията и реда за провеждане на предизборната кампания

 1. Предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. се открива на 29 септември 2023 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24,00 ч. на 27 октомври 2023 г. В случаите на втори тур на територията на дадена община, район или кметство предизборната кампания започва веднага след определяне на кандидатите и датата за провеждане на втория тур от ОИК и приключва в 24.00 часа на деня преди предизборния ден.
 2. Предизборната кампания се води на български език.
 3. Гражданите, партиите, коалициите, местните коалиции, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.
 4. Кандидатите за общински съветници и за кметове и партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.
 5. Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.

При произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи не се прилага.

 1. „Предизборна агитация“ по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Изборния кодекс (ИК) е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет при участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса.
 2. „Медийна услуга“ по смисъла на § 1, т. 15 от ДР на ИК е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. Медийни услуги са:

а) печатните медии – вестници, списания и други периодични издания;

б) медиите, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, като:

аа) обществените и търговските електронни медии – лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги;

бб) онлайн новинарските услуги – електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.

 1. Не са медийни услуги социалните мрежи (фейсбук, туитър и други подобни) и личните блогове.
 2. „Доставчик на медийна услуга“ по смисъла на § 1, т. 16 от ДР на ИК е физическо лице – едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставяните услуги.
 3. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, в това число и за безвъзмездните договори, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник.
 4. Информацията по т. 10, обявявана от доставчиците на електронните медии, съдържа данни за:

а) партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет;

б) предмета на договора;

в) срока на договора;

г) програмата, по която ще се излъчват договорените форми;

д) общата стойност в лева без ДДС за възмездните договори.

 1. Информацията по т. 10, обявявана от печатните медии (вестници, списания и други периодични издания) и онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания), съдържа данни за:

а) партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет;

б) предмета на договора;

в) срока на договора;

г) печатните медии и онлайн новинарските услуги, в които ще се разпространяват договорените форми;

д) общата стойност в лева без ДДС за възмездните договори.

 1. Информацията по т. 11 и 12 се публикува на интернет страниците на доставчиците на медийни услуги в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.
 2. При излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.
 3. Забранява се:

15.1. унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите;

15.2. публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания;

15.3. използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;

15.4. използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави;

15.5. използването на агитационни материали, които накърняват честта и доброто име на кандидатите;

15.6. използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;

15.7. използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;

15.8. провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

15.9. провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;

15.10. предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;

15.11. предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не се счита за агитация извършването на религиозни обреди;

15.12. поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;

15.13. в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

 

ІІ. Специални правила относно агитационните материали

 1. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали.
 2. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.
 3. Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.
 4. Агитационните материали се поставят на определени от кмета на общината/района/кметството места.

Заповедта на кмета се оповестява публично и се изпраща на общинската избирателна комисия.

 1. Агитационни материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота.
 2. Извън времето за провеждане на предизборната кампания до нейното начало на 29 септември 2023 г. се забранява поставянето на предизборни агитационни материали. Сигналите за така поставените предизборни агитационни материали се подават до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.

Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно от областния управител, съответно от кмета на общината, района или кметството и се връчва на лицето, в чиято полза е материалът.

В случай че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от областния управител, кмета на съответната община, район или кметство, като при необходимост може да се поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.

 1. В правомощията на общинските избирателни комисии (ОИК) е да се произнасят по жалби за неправилно поставени агитационни материали по време на предизборната кампания. По решение на ОИК кметът на общината, района или кметството или кметският наместник премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение агитационни материали. При необходимост премахването и изземването става със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи.

В изборния ден премахването и изземването на такива материали може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

 1. Когато през изборния ден и до края на гласуването секционната избирателна комисия установи наличие на агитационни материали, поставени в изборните помещения или на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, тя незабавно ги отстранява.

При необходимост отстраняването на тези агитационни материали се извършва със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи по решение на секционните избирателни комисии.

 1. По решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) се премахват или изземват поставените и разпространени в нарушение агитационни материали, когато засягат територията на повече от една община или които се отнасят за повече от една община. Премахването и изземването се извършват по заповед на съответния областен управител и при необходимост със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.
 2. В срок до 7 дни след изборния ден, а когато на територията на съответната община се провежда втори тур – в срок до седем дни от датата на произвеждането му, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

 

ІІІ. Специални правила относно отразяване на предизборната кампания от доставчиците на печатните медии и онлайн новинарски услуги

 1. Доставчиците на печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които обявяват на интернет страницата си до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) и се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия. Цените не могат да надвишават средните пазарни цени за реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания. Заплащането на медийните услуги се извършва предварително.
 2. Доставчик на печатна медия (вестници, списания, други периодични издания) или онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания), публикувал материал, накърняващ правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партия, коалиция или инициативен комитет, или засягащ държавни или местни органи, е длъжен незабавно след получаването на отговор да го публикува. Публикуването на отговора става на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар.

Отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря.

 1. Доставчиците на печатните медии и онлайн новинарските услуги могат да отразяват и безплатно предизборната кампания на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

ІV. Специални правила относно отразяване на предизборната кампания от обществените и търговските електронни медии

 1. Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР) отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, при зачитане на тяхната равнопоставеност и значимост въз основа на правила, приети от ЦИК с нарочно решение.
 2. Генералните директори на БНТ и на БНР, въз основа на правилата по т. 29 предлагат на упълномощени представители на партиите и коалициите регистрирани в ЦИК, споразумение за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите.

Споразуменията се одобряват от ЦИК не по-късно от 27 септември 2023 г. (31 дни преди изборния ден) и се изпраща незабавно на Сметната палата.

 1. Предизборната кампания се отразява в програмите на БНТ и БНР под формата на клипове, диспути и други форми в определено за тази цел време.
 2. Не се разрешава използването на програмите на БНТ и БНР за целите на предизборната кампания извън определеното за тази цел време.

В изборните предавания на БНТ и БНР се забранява използването на търговска реклама, както и участието на кандидати и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в излъчвани търговски реклами.

 1. Редът за представяне на кандидатите на регистрираните в ЦИК партии и коалиции, в различните форми на предизборната кампания, се определя от ЦИК чрез жребий не по-късно от 27 септември 2023 г. (31 дни преди изборния ден).

Жребият се провежда в присъствие на упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК и на представители на БНТ и БНР.

Централната избирателна комисия обявява определения ред не по-късно от 27 септември 2023 г. (31 дни преди изборния ден).

 1. Предизборната кампания в програмите на БНТ и БНР се открива и закрива с клипове на партиите, коалициите и инициативните комитети с продължителност до 40 секунди, които се излъчват безплатно.
 2. Времето на излъчване на клиповете се определя по споразумение между генералния директор на БНТ, съответно на БНР, и упълномощени представители на партиите и коалициите регистрирани в ЦИК.
 3. Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на партиите и коалициите регистрирани в ЦИК, регистрирали кандидати, телевизионно и радиовреме за безплатни диспути по предварително съгласувани теми с времетраене общо не по-малко от 240 минути.

Редът за участие в диспутите се определя в споразумението по т. 30. Времето на участниците се разпределя поравно.

 1. Предизборните предавания по БНТ и БНР и техните регионални центрове се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по тарифа, приета от Министерския съвет, не по-късно от 40 дни преди изборния ден (18 септември 2023 г.). Заплащането се извършва преди излъчване на предаването.

Тарифата, приета от Министерския съвет, се изпраща незабавно на Сметната палата и на ЦИК.

 1. Предаванията на регионалните телевизионни центрове и програмите на регионалните радиоцентрове се използват от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за БНТ и БНР.
 2. Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и телевизионно време в програмите, съответно в предаванията на регионалните радио- и телевизионни центрове, за безплатни диспути между представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати.
 3. Редът за участие в диспутите се определя чрез жребий от общинските избирателни комисии по седалището на съответния радио- и телевизионен център не по-късно от 27 септември 2023 г. (31 дни преди изборния ден). При непроведен жребий в ОИК се използва поредността на партиите и коалициите в БНТ и БНР. Местните коалиции и инициативните комитети се подреждат последни според времето на регистрацията им в ОИК.

Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, или в споразумението по т. 30.

 1. Във времето на предизборната кампания може да се използват и платени форми с цел популяризация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и агитация към гласуване за техните кандидати.
 2. Времетраенето на платените форми, времето и броят на тяхното излъчване се определят по споразумение между генералния директор на БНТ, съответно на БНР, и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.
 3. Аудио- и аудио-визуалните материали, включени в платените форми, се предоставят от упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, или се изработват от екипи на БНТ и БНР при едни и същи условия и цени, определени от техните ръководства.

Условията и цените се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.

 1. Във връзка с предизборната кампания електронните медии, с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове, могат да използват платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. Времето, предоставено от медиите за платени форми на отразяване на предизборната кампания, не се включва в ограничението по чл. 89, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията.
 2. Търговските електронни медии могат да предоставят време за платено отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при едни и същи условия и цени. Цените не могат да надвишават средните пазарни цени за реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания.

Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия не по-късно от 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден). Заплащането се извършва предварително.

 1. Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии се изпращат на Сметната палата, не по-късно от 29 септември 2023 г. (откриване на предизборната кампания).
 2. Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии с национален обхват се предоставят на Централната избирателна комисия, не по-късно от 29 септември 2023 г. (откриване на предизборната кампания).
 3. Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии с регионален и местен обхват се предоставят на общинските избирателни комисии, не по-късно от 29 септември 2023 г. (откриване на предизборната кампания).
 4. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет, то има право на отговор при условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. Искането до съответния радио- или телевизионен оператор може да се направи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Отговорът се излъчва без коментар.
 5. Забранява се в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет или кандидат.
 6. При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети – чрез лицата, които ги представляват, или чрез упълномощени от тях лица могат да подадат жалба в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване.
 7. Жалбата се подава до:

52.1. Централната избирателна комисия за доставчик с лицензия или регистрация с национален обхват.

52.2. Общинската избирателна комисия по седалището на доставчика, когато доставчикът има лицензия или регистрация с регионален или местен обхват.

52.3. Когато жалбата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на компетентната комисия, като уведомява жалбоподателя.

 1. Компетентната избирателна комисия разглежда жалбата в срок до 24 часа от получаването й, а в изборния ден незабавно, и постановява решение.
 2. При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги компетентната избирателна комисия може да предприема действия срещу нарушителите и по своя инициатива.
 3. Решението на ОИК може да се оспорва пред ЦИК в срок до 24 часа от обявяването му.
 4. Централната избирателна комисия разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до 24 часа от получаването й.
 5. Решението на ОИК, потвърдено с решение на ЦИК, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната ОИК. При обжалване на решенията на ОИК пред съответния административен съд се прилага чл. 58 ИК.
 6. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва в тридневен срок пред Върховния административен съд.

 Председател ОИК-Харманли

Пенка Каснакова-Димитрова

22.09.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 22.09.2023г. от 18.00 часа

21.09.2023

Предстоящо съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 21.09.2023г. от 18.00 часа

17.09.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 17.09.2023г. от 18.00 часа

14.09.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 14.09.2023г. от 18.00 часа

13.09.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 13.09.2023г. от 17.30 часа

13.09.2023

Регистрирането на кандидатските листи

Регистрирането на кандидатските листи за общински съветници ,кандидатите за кметове и независимите кандидати в Общинска  избирателна комисия Харманли ще се извършва от 19 септември до 26 септември 2023г. включително до 17.00 часа.

12.09.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 12.09.2023г. от 17.30 часа

10.09.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 11.09.2023г. от 17.30 часа

09.09.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ОИК-ХАРМАНЛИ

В ОИК-Харманли се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

 Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 13 септември 2023г. включително.

 Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение№33-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

 За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиции – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч. в заседателната зала на ОИК-Харманли, с административен адрес: бул.“България“№13Б, ет.1.

 

09.09.2023

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОИК-ХАРМАНЛИ И ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Партиите и коалициите в срок до 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК-Харманли  – Приложение№32-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК-Харманли, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 Общинската избирателна комисия - Харманли извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г.

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч. . в заседателната зала на ОИК-Харманли, с административен адрес: бул.“България“№13Б, ет.1.

09.09.2023

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОИК-ХАРМАНЛИ И ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Регистрация на инициативен комитет в ОИК-Харманли

Инициативният комитет в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК-Харманли заявление за регистрация – Приложение№42-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение№44-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия-Харманли извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. – 40 дни преди изборния ден.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч. в заседателната зала на ОИК-Харманли , с административен адрес: бул.“България“№13Б, ет.1.

 

08.09.2023

Предстоящо заседание

Заседанието на Общинска избирателна комисия-Харманли е насрочено за 09.09.2023г. от 17.00 часа

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

всички решения