31.10.2019

ПОЛУЧАВАНЕ НА БЮЛЕТИНИ, ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ СИК ЗА ИЗБОРИ - ВТОРИ ТУР

Получаването на бюлетините, изборните книжа и материали от СИК за избори - втори тур, ще бъде на 02.11.2019 (събота) в сградата на Културен център с адрес: гр. Харманли, бул. "България" 13Б, ет.1, както следва:

от 16:00 часа - за СИК № 025 (с. Болярски извор) и СИК № 028 (с.Върбово).

 

27.10.2019

Съобщение

ОИК-Харманли напомня, че при установяването на резултатите от гласуването след приключване на изборния ден в секцията могат да присъстват:

 • кандидати за общински съветници и кметове;
 • по един застъпник на кандидатската листа;
 • по един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет;
 • по един наблюдател от организация, регистрирана за наблюдение на изборите;
 • по един регистриран анкетьор от социологическа агенция;
 • представители на средствата за масово осведомяване - по един от съответното средство за масово осведомяване.

 

21.10.2019

Съобщение

Съгласно Решение №1129-МИ/18.09.2019 г. на ЦИК след произвеждане на първи тур, печатът на СИК не се поставя в чувала (торбата). Поставя се в отделен запечатан плик, след като СИК приключи с копирането, подписването и подпечатването на копията на протоколите и след подпечатване на пакетите с изборни книжа, пликът с печата се подписва от членовете от СИК, облепва се с тиксо и се предава на комисията по чл.445, ал.7 от ИК, заедно с другите изборни книжа, за осигуряване на гласуването при евентуален втори тур за избор на кмет. Предаването на протоколите с резултатите от гласуването и другите книжа от СИК на ОИК се извършва от Председателят, зам.-председателят и секретарят, а при отсъствие на някои от тях един член на СИК, предложени от различни партии и коалиции предават на ОИК "Плик №1-МИ - Списъци на СИК № ..." и "Плик № 2-МИ - Протоколи на СИК № ...".

21.10.2019

Получаване на бюлетини, изборни книжа и материали от СИК

Получаването на бюлетините, изборните книжа и материали от СИК ще бъде на 26.10.2019 (събота) в сградата на Културен център с адрес: гр. Харманли, бул. "България" 13Б, ет.1, както следва:

от 12:00 часа - от СИК № 023 до СИК № 045 (за населените места в общината);

от 15:00 часа- от СИК № 001 до СИК № 022 и СИК № 046 (за град Харманли).

17.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Харманли е насрочено за 18.10.2019г. от 17:30 часа.

14.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Харманли е насрочено за 15.10.2019г. от 17:30 часа.

14.10.2019

Обучение на членовете на Секционните избирателни комисии

Общинска избирателна комисия – Харманли уведомява заинтересованите лица, че обучението на членовете на Секционните избирателни комисии, назначени за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г., ще се проведе на 19.10.2019г. /събота/ в сградата на НЧ „Дружба“, с адрес: гр. Харманли, бул. България № 36 А , както следва:

от 11.00 часа – от СИК № 023 до СИК № 045 (за населените места в общината);

от 15.00 часа – от СИК № 001 до СИК № 022 и СИК № 046 (за град Харманли).

10.10.2019

УКАЗАНИЯ ЗА СИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СБВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

1. СИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Членовете на СИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
2. СИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
3. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от СИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
4. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други лични данни, предвидени в ИК.
5. Обработване на лични данни от СИК за целите на изборния процес е:
- запознаване и работа с избирателния списък, списък на заличените лица, списък за допълнително вписване на придружителите;
- приемане и обработване на лични данни от декларации;
- получаване, записване на лични данни от документ за самоличност или други документи като удостоверения от МВР и други;
- задържане на документа за самоличност по време на гласуването;
- заличаване на лични данни от списъка на заличените лица;
- приемане и обработване на жалби на сигнали;
- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на СИК;
6. Субекти на лични данни са: избирателите, придружителите, застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, коалиции, местни коалиции, инициативни комитети и кандидати.
7. СИК задържа личната карта или другите документи за самоличност на избирателя при процеса на гласуването до полагането на подпис от избирателя в избирателния списък след упражняване на правото на глас.
8. Когато в 20:00 часа пред изборното помещение има не гласувал и избиратели, председателят и секретарят, при установяване на техния брой и самоличност, събират и задържат личните карти до упражняване правото на глас, но не по-късно от 21:00 часа.
9. Забрани:
9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на СИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.
9.2. Забранява се на членовете на СИК да оповестяват личнитe данни на избирателите на глас.
9.3. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.
9.4. Забранява се на СИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.
10. Застъпниците, наблюдателите, представителите на партии, коалиции, местни коалиции, инициативни комитети и кандидатите нямат право на достъп до личните данни, вписани в избирателния списък, в списъка за допълнително вписване на придружителите или в списъка на заличените лица.
11. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
12. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на СИК или определен от него член на СИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща cik'gicik.bg. Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от СИК уведомява КЗЛД.

Информационен лист относно обработването на лични данни в изборите от СИК
1. Секционната избирателна комисия (СИК) е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. СИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
2. СИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, придружители, застъпници, наблюдатели, представители на партии, коалиции, местни коалиции, инициативни комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законовите задължения и
правомощията, предвидени в ИК.
3. Личните данни се съхраняват от СИК до предаването им на ОИК и съответната общинска администрация. След предаването им, личните данни се съхраняват от ОИК, съответно от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
4. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
5. Субектите на лични данни имат право в изборния ден на информация, достъп или корекция само на данните, които се отнасят до тях.
6. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
7. Лицата, които желаят да упражнят правото си на глас, са длъжни да предоставят съответния обем лични данни, посочен в ИК. Непред оставя нето на лични данни по документ за самоличност на СИК е пречка за упражняването на правото на глас.
8. СИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
9. За контакт с длъжностното лице по защита на личните данни може да се обърнете на имейл [email protected].

08.10.2019

Съобщение

В изпълнение на т.15 от Решение №953-МИ от 04.09.2019 г. на ЦИК и Решение 74-МИ от 08.10.2019 г. на ОИК-Харманли,  съобщаваме, че избирателна секция №263300022 с адрес -  гр. Харманли,  ул. „Петко Каравелов“ №4 –  сградата на Информационен център на община Харманли е определена за гласуване на лица с увреждания на зрението или затруднение с предвижването.

От 8:00 часа на 25.10.2019 г. до приключване на изборния ден, заявки за помощ могат да се правят на общински телефони: 0373/82263, 0894 637 169, 0886 995 096 и на адрес: пл. "Възраждане"№ 1 (сградата на общинска администрация, оперативен дежурен).

07.10.2019

Съобщение

На основание т.7, изр.второ от Решение №993-МИ от 07.09.2019 г., по указания на ЦИК, публикуваме сканирано копие от одобрените предпечатни образци на бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове, както следва:

Кмет на община 

Общински съветници
Кмет на кметство - с. Бисер
Кмет на кметство - с. Болярски извор
Кмет на кметство - с. Българин
Кмет на кметство - с. Върбово
Кмет на кметство - с. Славяново
Кмет на кметство - с.Шишманово

За достъп до изображенията, изберете имената на съответното място или избор.

07.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Харманли е насрочено за 08.10.2019г. от 17:30 часа.

01.10.2019

Съобщение

Във връзка с Решение 71-МИ от 29.09.2019 г. на ОИК-Харманли приложенията от 1 до 8 към решението не се обявяват.

27.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Харманли е насрочено за 28.09.2019г. от 16:00 часа.

23.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Харманли е насрочено за 24.09.2019г. от 17:30 часа.

22.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Харманли е насрочено за 23.09.2019г. от 17:00 часа.

19.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Харманли е насрочено за 20.09.2019г. от 17:30 часа.

16.09.2019

Съобщение

Във връзка с регистрацията на кандидатски листи по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1. от решението предложението за регистрацията на кандидатската листа следва да се представи в ОИК-Харманли на хартиен и технически носител в ексел формат. Предлагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител, който може да изтеглите от следния линк:

Образец на предложение от партия/коалиция за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в Excel формат

Регистрирането на кандидатските листи за общински съветници и кандидатите за кметове в Общинска избирателна комисия - Харманли ще се извършва от 17.09.2019г. до 17.00 часа на 24.09.2019г.  включително.

13.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Харманли е насрочено за 14.09.2019г. от 17:00 часа.

13.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Харманли е насрочено за 15.09.2019 г. от 17:00 часа.

10.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Харманли е насрочено за 11.09.2019г. от 17:30 часа.

09.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ОИК-ХАРМАНЛИ

В ОИК-Харманли се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

 Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.

 Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден).

 Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

 За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч. в заседателната зала на ОИК-Харманли, с административен адрес: бул.“България“№13Б, ет.1.

 

 

09.09.2019

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОИК-ХАРМАНЛИ И ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Партиите и коалициите в срок до 16 септември 2019 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК-Харманли  – Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК-Харманли, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 Общинската избирателна комисия - Харманли извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г.

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч. . в заседателната зала на ОИК-Харманли, с административен адрес: бул.“България“№13Б, ет.1.

 

09.09.2019

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОИК-ХАРМАНЛИ И ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Регистрация на инициативен комитет в ОИК-Харманли

Инициативният комитет в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК-Харманли заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия-Харманли извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. – 40 дни преди изборния ден.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч. в заседателната зала на ОИК-Харманли , с административен адрес: бул.“България“№13Б, ет.1.

 

04.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - гр. Харманли е насрочено за 09.09.2019г. от 17:00 часа

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 138-МИ / 11.11.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОбС-Харманли и обявяване за избран общински съветник в ОбС-Харманли, следващият от кандидатската листа на ПП ГЕРБ

 • № 137-МИ / 10.12.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОбС-Харманли и обявяване за избран общински съветник в ОбС-Харманли, следващият от кандидатската листа на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 136-МИ / 06.11.2019

  относно: Обявяване за избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

всички решения